Czy wszystkie długi w ramach upadłości konsumenckiej podlegają umorzeniu?

Czy upadłość konsumencka to remedium na wszystkie problemy? Czy zgłaszając wniosek do sądu, możemy pozbyć się ciężaru wszystkich zobowiązań? O tym czym jest upadłość, kto może ją ogłosić i na jakich zasadach odpowiemy w poniższym artykule.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to moment, w którym przytłoczony długami i przyparty do muru konsument lub jego wierzyciele zwraca się do sądu upadłościowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania upadłościowego. Po sprawdzeniu formalnych wymogów wniosku sąd przystępuje do merytorycznego rozpoznania sytuacji dłużnika, po czym przechodzi do przeprowadzenia likwidacji majątku tzw. masy upadłościowej. Ustala się wierzycieli upadłego i stopień ich spłaty ze środków uzyskanych z likwidacji masy oraz na ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Sąd wyznacza również syndyka, którego zadaniem jest spieniężenie wszystkich składniki masy upadłościowej. Kolejnym etapem jest wykonywanie przez upadłego planu spłaty wierzycieli. Ważnym faktem jest, iż obok spłacania wierzycieli na upadłym spoczywa istotny obowiązek, tj. składanie corocznych sprawozdań z wykonania planu spłaty.

Czy wszystkie długi zostają umarzane?

Odkąd procedura upadłości konsumenckiej została uproszczona, coraz więcej nieuczciwych osób próbuje z niej skorzystać. Upadłość konsumencka, stworzona była dla osób, które popadły w zadłużenie spowodowane swoją finansową nieudolnością lub ze względu na zaistnienie bardzo trudnej i niekorzystnej sytuacji życiowej. Upadłość konsumencka nie anuluje jednak wszystkich długów, jak sądzą niektórzy. Do całkowitego lub częściowego umorzenia długów dochodzi dość rzadko. A dodatkowo niektóre kategorie długów w ogóle nie są brane pod uwagę przy oddłużeniu. Jakie długi będzie trzeba spłacić pomimo ogłoszenia upadłości? To przede wszystkim:

  • długi alimentacyjne – czyli zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu alimenty na małoletnie dziecko,
  • renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Zatem upadłość konsumencka nie oddłuży osoby, która spowodowała wypadek komunikacyjny i która z tego tytułu zobowiązana jest do wypłacania poszkodowanemu renty,
  • zobowiązania, które powstały pod dacie ogłoszenia upadłości. Ogłoszenie upadłości jest dopiero początkiem całego postępowania. Do tej kategorii zaliczymy także koszty postępowania,
  • należności z tytułu obowiązku naprawienia szkody oraz wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • należności zasądzone tytułem nawiązki, z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd jako środek karny oraz należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd, jako środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • wierzytelności, których upadły celowo nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu,
  • wierzytelności z tytułu orzeczonych przez sąd kar grzywny – grzywny zasądzone prawomocnym wyrokiem karnym oraz grzywny nałożone jako kary porządkowe w trakcie postępowań sądowych.

Co zamiast upadłości?

Jeśli nie chcemy wszczynać dość żmudnego i bardzo niekomfortowego procesu, jakim jest ogłaszanie upadłości konsumenckiej, warto zgłosić się do swoich wierzycieli w celu ustalenia porozumienia lub ugody. Każdemu pożyczkodawcy i wierzycielowi, tak jak i konsumentowi zależy, aby tę sytuację rozwiązać, a pieniądze z kredytów i pożyczek gotówkowych, kredytów hipotecznych czy konsolidacyjnych zostały zwrócone.

Jak sprawdzić swoje długi? Można na przykład pobrać raport na swój temat w Krajowym Rejestrze Długów.